fb
pierwsze-czynnosci
Pierwsze czynności po wypadku

Wypadek może diametralnie zmienić nasze życie, zwłaszcza jeśli jego skutkami są poważne urazy głowy, uszkodzenia kręgosłupa powodujące często przerwanie rdzenia kręgowego, powikłane złamania kości, amputacje kończyn lub ciężkie urazy wielonarządowe, nie wspominając o psychicznych konsekwencjach zdarzenia. Poprawa stanu zdrowia wymaga zawsze długiego procesu leczenia i żmudnej rehabilitacji. Na szczęście z problemami, które pojawiają się w tych trudnych sytuacjach, nie zostajemy sami. Gdzie szukać pomocy?

Powrót do sprawności

Ratowaniem życia i leczeniem urazów zajmuje się publiczna służba zdrowia, bez względu na to, czy poszkodowany posiada ubezpieczenie zdrowotne. Kiedy życiu poszkodowanego już nic nie zagraża, bezpłatna terapia przysługuje jedynie osobom odprowadzającym składki do NFZ. Jednak na pewne zabiegi w publicznych placówkach służby zdrowia czeka się nieraz tygodniami lub miesiącami, co nie pozostaje bez wpływu na możliwość odzyskania sprawności. Często wiąże się to również z dodatkowymi wydatkami i to całkiem sporymi. Dlatego już od początku warto szukać wokół siebie instytucji, które pomogą nam jak najszybciej stanąć na nogi.

Niezbędne dokumenty

 

Kluczowe przy uzyskiwaniu różnorodnych form wsparcia jest z pewnością posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Skąd je wziąć?  Wydają je powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Trzeba pamiętać, że w Polsce funkcjonują dwa rodzaje tego typu dokumentów. Pierwsze wydaje się dla celów rentowych (wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS lub KRUS), a drugie – dla celów pozarentowych (w takiej sytuacji wniosek składa się w Powiatowym lub Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

 

Pomoc instytucji państwowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja państwowa, która powstała także po to, aby zapewnić nam godne życie w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy.  Podobnych świadczeń jak te otrzymywane od ZUS-u mogą oczekiwać ubezpieczeni w KRUS-ie.

ZUS przyznaje i wypłaca m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę (stałą, czasowa, socjalną, szkoleniową), dodatek pielęgnacyjny, jednorazowe odszkodowanie (wypadek w pracy), zasiłek wyrównawczy, a także finansuje udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Państwo pomaga nam przezwyciężać trudne sytuacje życiowe poprzez instytucje pomocy społecznej, takie jak ośrodki pomocy społecznej – MOPS i GOPS – oraz powiatowe centra pomocy rodzinie – PCPR. Możemy się do nich zwrócić, jeśli wskutek wypadku staliśmy się niepełnosprawni, a spełniamy kryteria określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Adresy placówek i dane kontaktowe możemy znaleźć w urzędach administracji państwowej znajdujących się najbliżej naszego miejsca zamieszkania i na ich stronach internetowych.

Organy pomocy społecznej realizują programy, których celem jest ograniczenie skutków niepełnosprawności, rehabilitacja społeczna oraz zapewnienie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Współpracują też z licznymi fundacjami działającymi w tym zakresie, a fundusze na działalność uzyskują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pomoc społeczna finansuje:

  • świadczenia pieniężne – zasiłek stały, okresowy, celowy (przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej),
  • świadczenia niepieniężne – praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne), usługi opiekuńcze,
  • świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

Uzyskanie pomocy z PFRONU zależy od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, od wysokości uzyskiwanych dochodów, a w niektórych przypadkach także od stopnia niepełnosprawności.

PCPR i MOPS, finansowane w tym zakresie przez PFRON, pomagają w:

– zakupie wózka inwalidzkiego, samochodu,

– przystosowaniu mieszkania do potrzeb osoby poruszającej się na wózku,

– zdobyciu dofinansowania na założenie lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz na  studia,

– zdobyciu dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

– zdobyciu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

 

Organizacje pozarządowe

Pomoc ofiarom wypadków świadczą również organizacje pożytku publicznego – fundacje i stowarzyszenia, które działają w całej Polsce. Niektóre z nich założyły osoby, które na własnej skórze doświadczyły skutków wypadku. Dlatego, zwracając się do nich, możemy liczyć na zrozumienie. Fundacje zakładają subkonta, na które mogą wpływać środki z 1% podatku dla podopiecznego. Świadczą również – w zależności od zakresu działalności – pomoc prawną, psychologiczną, materialną lub opiekuńczo-socjalną. Jedne zajmują się aktywizacją zawodową niepełnosprawnych, inne przyznają dofinansowanie do leczenia i rehabilitacji – zakres ich kompetencji jest naprawdę szeroki.

© Copyright 2017 – VOTUM S.A